Friesland midweek (5-8 sep 2022)

Scroll down for English
Tekst: Mike
Foto’s: Onno, Mike, Iede

Na de succesvolle kampeertrip vorig jaar besloot ik een herhaling te organiseren, in het Sneekermeergebied, waar ik 3 jaar eerder op een familievakantie had gepeddeld. Ik had een boerderijcamping vanaf het water gezien, in Terherne; dat zag er ideaal uit, dus waarom niet proberen?

Op maandagochtend laadden we de trailer met zeekajaks en vertrokken we, waar we rond lunchtijd aankwamen. Het was zonnig en warm, en wij – Onno, Paul, Iede, André, Peter (uit Lekko) en ikzelf – zetten onze 6 tentjes op de dijk op met aan de ene kant het riet van de Terkaplesterpoelen en aan de andere kant de weilanden van de boerderij.

De routes – P = pauzeplaats

Dag 1 – 14 km
We waren gekomen om te peddelen, dus stapten we in onze kajaks en peddelden we een korte tocht rond het eiland Terherne – door de sluis van het Prinses Margrietkanaal, via het Sneekermeer, Goingarijpsterpoelen en De Klok terug naar de camping. In de sluis, die bijna altijd open staat, moesten we plaats maken voor twee grote commerciële binnenvaartschepen, in tegenstelling tot de andere kleine jachten en motorkruisers die we overal op de waterwegen en meren zagen. Zittend in mijn 5 meter lange kajak naast zo’n enorme schip – ongeveer 20 keer langer en 15.000 keer zwaarder – gaf me een vrij klein en onbeduidend gevoel. Er stond weinig wind en het peddelen was erg rustgevend, daarvoor waren we naar Friesland gekomen: het water, de natuur en de rust! We stopten voor een korte pauze (zie ‘P’ op de kaart) bij een steiger waar een zeer spraakzame Fries en zijn hond ons bezig hielden met verhalen over het gebied, hoewel sommige van de verhalende sprongen die hij maakte moeilijk te volgen waren – ik denk dat hij gewoon een prater was! Het was interessant om de bolders hier te zien, in de vorm van leliebladeren – het symbool van Friesland.

Gereedmaken om te vertrekken vanaf de camping

Terug op de camping was het tijd voor een douche en diner. Het is altijd interessant om te zien hoe andere mensen hun maaltijd op de camping benaderen, je kunt altijd wat tips opdoen om je eigen maaltijden te optimaliseren!

Dag 2 – 25 km
Na wat regen in de nacht en vroege ochtend was het droog toen we wakker werden, en ook toen we uit onze tenten kwamen. Na een langzaam ontbijt kwamen we bij elkaar om de route te plannen, zetten wij de kajaks in het water en vertrokken voor een meer substantiële reis dan de dag ervoor.
Toen we bij schitterend weer over de Goingarijpsterpoelen voeren, werden we ingehaald door een oudere man (nou ja, ouder dan een deel van de groep) in een Mariner-zeekajak met veel ervaring. De vaarder had duidelijk ook genoeg ervaring, want hij trok zich na een korte babbel van ons weg. Hij ging op bezoek bij zijn moeder in Joure. Nadat we in ongeveer dezelfde richting waren gegaan, gingen we de Langwarder Wielen binnen waar we stopten voor koffie en lunch op de oever. Hier bespraken we de route terug, de meerderheid wilde een langere route terug nemen dan oorspronkelijk afgesproken. Veel animo voor de prachtige natuur en wateren van Friesland!

We passeerden enkele kanalen en poelen voordat we het Sneekermeer in gingen waar we een korte stop hielden. Ik stapte uit mijn kajak en liet de kaart in het water vallen. Ik had geen haast om het te pakken, want met plastic gecoat papier drijft, nietwaar? Toen ik me omdraaide was hij verdwenen, in 2 meter water met een zicht van ongeveer 20 cm. André bood zich aan, en na het uitkleden en opzetten van goggles, haalde hij hem bij de eerste duik op gevoel terug! Het echtpaar op de motorboot in de buurt was behoorlijk onder de indruk en bood hem een ​​handdoek aan. We hielden ze geamuseerd door onzin te kletsen en een tijdje over digitale waterkaarten te praten voordat we naar huis gingen. Vlak voor de brug in De Klok werden we weer ingehaald door de man in zijn Mariner-kajak, op de terugweg van zijn lange lunch in Joure!

Slechts 50 m voor de steiger zagen we een zwemmer onze kant op komen – het was Erik, die vanuit Rotterdam naar Friesland was gefietst, en besloot dat ons gezelschap zo goed was als het kon worden. Er vond weer een kooksessie plaats, met veel gepraat over sanitair en andere interessante dingen.

Dag 3 – 30 km
De volgende ochtend, wederom na regen in de nacht, vertrokken we naar Sneek, wederom prachtig weer. Erik vertrok op zijn fiets. Bij de planning hadden we besloten om via een omweg naar Sneek te varen. Na een navigatiefout in de kanalen bij Broek, volgden we het spoor terug en voegden bijna 2 km geweldig Fries peddelwater aan de route toe. Langs enkele mooie boerderijen – vrijwel zeker tweede woningen van Randstedelingen – eindigden we aan de oever van de Goingarijpsterpoelen voor de lunch.

Via Uitwellingerga en (T)Oppenhuizen kwamen we in Sneek terecht. Helaas vindt de ANWB het herkenningspunt van Sneek – de Waterpoort – niet belangrijk genoeg om op de waterkaart te zetten, dus moesten we het aan een voorbijganger vragen. Aangekomen bij de poort hebben we de nodige foto’s gemaakt en daarna de kajaks één voor één over de muur gehesen om ze op de stoep te zetten. Een toeristische trekpleister voor enkele voorbijgangers, maar ons doel was de ijssalon er tegenover, waar we het lekkerste ijs haalden, zeker het beste van Sneek, misschien wel heel Friesland!

Vanaf hier was het terug naar de camping, over het Sneekermeer, het enige deel van de midweek waar we een beetje wind en kleine golven hadden, wat het een beetje interessanter maakte. Over het weer mogen we niet klagen, maar iets meer wind was welkom geweest, althans voor een deel van de groep.

Dag 4 – 0 km
We wilde vroeg inpakken en het water op gaan voordat de regen kwam, maar door onweer in de vroege ochtend hadden we geen belangstelling om onder de bliksem te peddelen, dus besloten we naar huis te gaan zonder te peddelen. Een beetje teleurstellend, maar we hadden prachtig weer gehad, een schril contrast met de laatste dag en nacht op de Friesland-week vorig jaar!
Het was een leuke reis en we zijn van plan om het volgend jaar te herhalen!


Friesland mid-week (5-8 Sep 2022)

Text: Mike

Photo’s: Onno, Mike, Iede

After the successful camping trip last year I decided to organise a repeat, in the Sneekermeer area, where I’d paddled 3 years earlier on a family holiday. I’d seen a farm camping from the water, in Terherne, that looked ideal, so why not try it out?

On Monday morning we loaded up the trailer with sea kayaks and set off, arriving around lunch time. It was sunny and hot, and we – Onno, Paul, Iede, André, Peter (from Lekko) and myself – set up our 6 little tents on the dike overlooking the reeds of the Terkaplesterpoelen on one side and the meadows of the farm on the other.

The routes – P = place of rest

Day 1 – 14 km

We had come to paddle so we got in our kayaks and paddled a short trip around the island of Terherne – though the lock of the Princess Margriet canal, via the Sneekermeer, Goingarijpsterpoelen and De Klok back to the camping. In the lock, which is almost always open, we had to give way to two large commercial barges, quite the opposite of the other small yachts and motor cruisers that we saw all over the waterways and lakes. Sitting in my 5 metre alongside a massive barge – about 20 times longer and 15.000 times heavier – made me feel quite small and insignificant. There was little wind and the paddling was very restful, this is what we had come to Friesland for – the water, nature and rest! We stopped for a short break (see ‘P’ on the map) at a jetty where a very talkative Fries and his dog kept us occupied with stories about the area, although some of the narrative jumps he made were difficult to follow – I think he just enjoyed talking! It was interesting to see the bollards here in the form of lily leaves – the symbol of Friesland.

Getting ready to set off from the camp site

Back at the camp site it was time for a shower and dinner. It’s always interesting to see how other people approach their meal, one can always pick up some tips to optimise your own meals!

Day 2 – 25 km

After some rain in the night and early morning it was dry when we woke, and also when we got out of our tents. After a slow breakfast we got together to agree on the route, then got the kayaks floating and headed off for a more substantial trip than the day before.

Heading across the Goingarijpsterpoelen in brilliant weather we were overtaken by an older man (well, older than some of the group) in a Mariner sea kayak with lots of experience. The paddler obviously had plenty too, as he pulled away from us after a short chat. He was off to visit his mother in Joure. After heading in roughly the same direction we entered the Langwarder Wielen where we stopped for coffee and lunch on the bank. Here we discussed the route back, the majority wanted to take a longer route back than originally agreed. Plenty of enthusiasm for the great scenery and waters of Friesland!

We passed through some channels and pools before entering the Sneekermeer where we had a short stop. Getting out of my kayak I dropped the map in the water. I was in no hurry to grab it as plastic-coated paper floats, doesn’t it? When I turned back it had disappeared, in 2 metres of water with visibility of about 20 cm. André volunteered, and after stripping and donning goggles, he retrieved it by touch on the first dive! The couple on the motor boat nearby were quite impressed, and offered him a towel. We kept them amused by talking rubbish and discussing digital water maps for a while before heading home. Just before the bridge in De Klok we were again overtaken by the man in his Mariner kayak, on his way back from his long lunch in Joure!

Only 50 m before the jetty we saw a swimmer heading our way – it was Erik, who’d cycled up to Friesland from Rotterdam, and decided our company was as good as it gets. Another cooking session took place, with much talking about plumbing and other interesting stuff.

Day 3 – 30 km

The next morning, again after rain in the night, we set off for Sneek, again great weather. Erik headed off on his bike. At the planning session we had decided to take a roundabout route to Sneek. After a navigation error in the channels near Broek, we tracked back, adding almost 2 km of great Fresian paddling water to the route. Passing some beautiful farm houses – almost certainly second homes of Randstad-ers – we ended on the bank of the Goingarijpsterpoelen for lunch.

Houses and boats in the sun

Heading back into the channels via Uitwellingerga en (T)Oppenhuizen, we ended up in Sneek. Unfortunately the ANWB doesn’t consider the Sneek landmark – the Waterpoort – significant enough to put on the water map, so we had to ask a passer-by. Arriving at the gate, we took the necessary photo’s, then hitched the kayaks over the wall one by one to place them on the pavement. A tourist attraction for some passers-by, but our target was the ice cream parlour just opposite, where we got ourselves the most delicious ice cream, certainly the best in Sneek, maybe the whole of Friesland!

From here it was back to the camping, crossing the Sneekermeer, the only part of the mid-week where we had a bit of wind and small waves, which made it a bit more interesting. We can’t complain about the weather, but a bit of wind would have been welcome, at least for part of the group.

Day 4 – 0 km

We were to pack early and head out onto the water before the rains came, but with thunderstorms from early morning we had no interest in going out under the lightning, so we decided to go home without paddling. A bit disappointing, but we had had great weather, a stark contrast to the last night and day on the Friesland week last year!

It was a fun trip, and we intend to repeat it next year!