WinterMaas tocht (5 maart 2023)

Scroll down for English

Tekst: Frank

Foto’s: Vera & Nieko

Ik kom regelmatig in Rotterdam maar meestal is dat dan om te werken of om de stad zelf te bezoeken. Kanoën doe ik meestal rond Gouda en op de Reeuwijkse plassen. Af en toe vaar ik op zee als Jan een tochtje organiseert en ik tijd heb om mee te varen. Op mijn ‘bucket vaarlijstje’ stond al enige tijd een tochtje varen op de Nieuwe Maas door de Rotterdamse Haven. 

In mijn kennissenkring heb ik iemand die bij het Rotterdamse Haven Dienst die werkt. Ik had hem eens voorzichtig gevraagd of er wel eens met Kano’s in het havengebied wordt gevaren. Hij gaf aan dat dit niet verstandig was en dat je niet in de havens mocht varen. Ik had daarom het idee om daar een tochtje te plannen samen met Nieko, mijn kano buddy van de Goudse peddel, maar laten ‘varen’. Totdat Nieko mij vroeg of ik op zondag 5 maart mee wilde om samen met de Kano club Rotterdam deze tocht alsnog te varen.  

Het plan was vertrek van het clubgebouw van de Rotterdamse Kano club, om dan via de Boezem naar het Oostplein te varen. Daar verplaatsen we ons te voet met de kano op de kar over het Oostplein en ga je weer te water in het Boerengat. Als je die haven uit vaart via de Boerengat-sluis zit je op de Nieuwe Maas alwaar het echte avontuur kon beginnen. We zouden dan richting het Quarantainestrand varen. Precies de tocht die Nieko en ik voor ogen hadden. 
De weersvoorspellingen voor 5 maart waren aan de koude kant; 5 graden, wind 4bft en af en toe een winterse bui. Achter af scheen het zonnetje en ik denk dat de wind eerder kracht 2-3 was. Maar we hebben te maken met een weersverwachting en niet met een weersvoorspelling. Ook heb ik wel eens gehoord, slecht weer bestaat niet slecht (kano) kleding wel, dus we hadden ons goed voorbereid. 

Rond half tien startte de briefing door de vaarleider Mike, hij legde de route in detail uit en maakte de afspraken dat we op de Maas bij elkaar moesten blijven. Elke haven moesten wachten op elkaar om gezamenlijk de havens over moesten te steken. Ik kan achteraf niet anders concluderen dat de vaar discipline zeer goed was.  

Enfin het eerste stuk tot aan Boerengatsluis ging vanzelf, kalm water, bijna geen wind en een klein winters buitje en dat was het. Toen gingen we de rivier op.  Op het punt waar we de Maas opvoeren voeren op dat moment veel binnenvaartschepen, watertaxi’s en ook een waterbus. De golven kwamen van alle kanten en varieerden in hoogtes van 50 cm tot 1,5 m. Er was geen enkele logica te ontdekken in de golven en het water klotste alle kanten op. Even dacht ik waar ben ik aan begonnen en vroeg ik me af of dit de hele tocht zo zou doorgaan. Maar zodra we een paar honderd meter hadden gevaren en onder de Zwaan waren doorgevaren werd het een stuk rustiger. 

Met de stroom mee voeren we naar het Quarantainestrand waar we precies met laag water aan wal gingen. Op het strandje een lunch genuttigd en een beetje rond gekeken. We zouden, zodra de stroming weer de ‘goede’ kant op zou gaan, richting de Brienenoordbrug gaan varen. En nadat het water weer langzaam de Nieuwe Maas binnen stroomde zijn we ingestapt en hebben we de geplande route vervolgd.  

Nu had ik wel eens een tochtplanning-cursus gedaan en daar met stromings-kaartjes, hoog- en laag water lijstjes gewerkt en een tocht gepland, maar ik dacht dat is voor op zee. Ik had ook wel gezien dat Iede in de groeps-chat de getij gegevens had gedeeld maar ik had me niet gerealiseerd dat de stroming op de Nieuwe Maas aanzienlijk kon zijn, daar kwam ik later wel achter.  

In de Koningshaven zijn we even gestopt en vroeg Mike wat we wilden; onder de Brienenoord door varen en de route 6 km langer maken of de Boerengatsluis invaren en terugvaren naar de vereniging. Ik had me er niet op ingesteld om dat extra rondje te varen maar iedereen wilde de route wel uitbreiden met die 6 extra kilometers. Mike en Iede waarschuwden wel dat we vanaf de Brienenoord stroom tegen moeten varen. 1-2-3-3-2-1 is de snelheid van de stroom tussen eb en vloed herinnerde ik me van de laatste tochtplannings cursus. M.a.w als de stroom zo’n beetje het hoogst is moeten wij terugvaren richting het oude Tropicana zwembad, want daar was in ingang naar de Boerengat Haven.    

Oke, dat moest dan maar. Toen begreep ik waarom die getijdetabel was verspreid en dat een goede planning op een rivier als de Nieuwe Maas net zo een must is net zoals een tocht op zee. 3 km tegen de stroom in ging niet vanzelf. We passeerden op een gegeven moment een passagiersboot en er leek maar geen einde te komen aan dat schip zo langzaam leken we te gaan   pfff…  

Maar uiteindelijk na een klein uurtje varen bereikten we weer de Boerengathaven. Het laatste stukje over de Boezem was heerlijk relaxed. Het werd wel voelbaar kouder dus dat we langzaam bij het eindpunt aankwamen vond ik niet erg. Bij de club aangekomen boten op de auto geladen, droge kleiding aangetrokken en een warm kopje thee gedronken. 

Ik kan terugkijken op een hele mooie tocht, goed gepland en begeleidt door Mike. Achteraf heerlijk weertje gehad en als afsluiting een leuk stukje opboksen tegen de stroom in. 

Dank Mike voor de organisatie en je begeleiding! 


WinterMaas trip

Text: Frank

Photos: Vera & Nieko

I come to Rotterdam regularly, but usually that is to work or to visit the city itself. I usually do canoeing around Gouda and on the Reeuwijk lakes. Occasionally I paddle at sea when Jan organizes a trip and I have time to go along. A trip on the Nieuwe Maas through the Port of Rotterdam has been on my bucket list for some time now.

In my circle of acquaintances I have someone who works at the Rotterdam Port Service. I had once asked him carefully whether canoes are ever used in the harbour area. He indicated that this was not wise and that you were not allowed to paddle in the harbours. That is why I had the idea to plan a trip there together with Nieko, my canoe buddy from the Goudse Peddel, but let it ‘sail’. Until Nieko asked me if I wanted to join on Sunday March 5 to paddle this trip together with the Kano club Rotterdam.

The plan was to leave the clubhouse of the Rotterdam Canoe Club, and then paddle via the Boezem to the Oostplein. There we portage the canoe on the cart across the Oostplein and into the water again in the Boerengat. If you leave that harbour via the Boerengat lock, you are on the Nieuwe Maas where the real adventure could begin. We would then paddle towards the Quarantine Beach. Exactly the journey that Nieko and I had in mind.
The weather forecast for March 5 was on the cold side; 5°C, wind 4bft and occasional winter showers. Afterwards the sun was shining and I think the wind was more like force 2-3. But we are dealing with a weather forecast and not a weather forecast. I have also heard that bad weather does not exist, bad (canoe) clothing does, so we had prepared ourselves well.

Around half past nine the briefing by the trip organiser Mike started, he explained the route in detail and made the agreements that we had to stay together on the Maas. Each harbour had to wait for each other to cross the entrance together. Afterwards I can only conclude that the group discipline was very good.

Anyway, the first part to Boerengatsluis went smoothly, calm water, almost no wind and a small winter shower and that was it. Then we went up the river. At the point where we entered the Maas, many inland vessels, water taxis and also a water bus were on the water at that time. The waves came from all sides and varied in height from 50 cm to 1.5 m. There was no logic to be found in the waves and the water sloshed in all directions. For a moment I thought what have I started and wondered if this would continue the whole trip. But as soon as we had paddled a few hundred meters and passed under the Zwaan it became a lot quieter.

We paddled with the current to the Quarantine beach where we went ashore exactly at low tide. Had lunch on the beach and looked around a bit. As soon as the current would go in the ‘right’ direction again, we would paddle towards the Brienenoord Bridge. And after the water slowly flowed into the Nieuwe Maas again, we got in and continued the planned route.

Now I had done a trip planning course and worked with current maps, high and low tide lists and planned a trip, but I thought that was for the sea. I had also seen that Iede had shared the tide data in the group chat, but I had not realized that the current on the Nieuwe Maas could be significant, I found that out later.

In the Koningshaven we stopped for a while and Mike asked what we wanted; paddle under the Brienenoord and make the route 6 km longer or enter the Boerengatsluis and paddle back to the club. I had not set myself up to paddle the extra round, but everyone wanted to expand the route with those 6 extra kilometers. Mike and Iede warned us that we have to paddle against the current from the Brienenoord. 1-2-3-3-2-1 is the speed of the current between low and high tide I remembered from the last trip planning course. In other words, when the current is about the highest, we have to paddle back towards the old Tropicana swimming pool, because there was an entrance to the Boerengat Haven.

OK, so it had to be. Then I understood why that tide table was spread and that good planning on a river like the Nieuwe Maas is just as important as a trip at sea. 3 km against the current was not easy. At one point we passed a passenger boat and there seemed to be no end to that ship so slowly we seemed to be going   phew…

But finally after an hour of paddling we reached the Boerengathaven again. The last part about the Boezem was wonderfully relaxed. It did get noticeably colder so I didn’t mind that we slowly arrived at the end point. Boats arrived at the club loaded on the car, put on dry clothes and drank a hot cup of tea.

I can look back on a very nice trip, well planned and guided by Mike