De Tien Gezichten van Tiengemeten (7 mei 2023)

Scroll down for English
Tekst: Mike
Foto’s: Marianne & Mike

Op deze zondag hebben we weer een rondje gemaakt om het eiland Tiengemeten! Dit was een opstap voor mensen die voor het eerst open water wilden proberen, maar we hebben het eiland in het verleden vele malen rondgepeddeld. Het was bijna windstil, zo’n 18° C en het water koel. Er was ook weinig verkeer, de jachten willen wind en voor de fossiele boten moet het warmer zijn, neem ik aan.

Er zijn twee hoofdroutes om rond het eiland te peddelen: beginnend bij de veerboot aan de noordkant van het eiland en er omheen met een lunchstop bij Stad aan ’t Haringvliet, of startend vanaf de Haringvlietbrug in het oosten met dezelfde lunchstop. De eerste is ongeveer 19 km, de laatste ongeveer 25 km. We deden de kortere route en de reis was zeer aangenaam – niet te warm en met een wazige start waardoor de horizon mystiek leek.

Route van vandaag in groen (19 km), de andere route in rood (25 km)

Dit is één gezicht van Tiengemeten. Ik verwachtte dat het een beetje saai zou zijn, omdat we eerder hadden gepeddeld met nul wind op een warme dag en ik vond het minder interessant – recht-toe-recht-aan en te warm. Dat is een ander gezicht. De overheersende wind komt uit het zuidwesten. We hebben ook in de winter gepeddeld met een sterke wind uit het noorden, wat de hele weg golven betekende en een stevige peddel van de lunchplek naar de noordkust, voordat we teruggingen naar de brug. Dat was een verkwikkende tocht, ik heb goed geslapen die nacht!
Andere keren hebben we minder wind gehad maar regen en bewolkt weer, ook tijden met veel motorboten waardoor we in het kielzog konden surfen. Een van de mooiste gezichten van deze tocht is als er een stevige westenwind staat, dan peddelen we tegen de wind in naar een welverdiende lunch, dan terug op de zuidelijke etappe, zoveel mogelijk surfend op de golven die de wind voor ons heeft opgeblazen; zo bereiken we abnormale snelheden!

Een andere tocht, een ander gezicht

Een ander gezicht van Tiengemeten is dat je niet precies kunt voorspellen wat voor weer het wordt, op deze tocht was er onweer voorspeld voor de middag, maar we hadden helemaal geen regen totdat we goed en wel op weg waren naar huis in de auto’s. Zoals bij elke tocht op open water, is het hebben van een back-upplan voor verrassingen in het weer essentieel, zelfs als dat betekent dat je alleen maar kunt omkeren.

Een rondje Tiengemeten blijft een vaste onderdeel van Kano Club Rotterdam, omdat het relatief dichtbij is en de vele gezichten ervoor zorgen dat we veel verschillende tochten op dezelfde route kunnen maken. Het is ook de moeite waard om een dagtocht te maken om te wandelen of fietsen op het eiland en te genieten van de natuur, vooral de vogels.

We komen terug!


The Ten Faces of Tiengemeten (7 May 2023)

Text: Mike

Photos: Marianne & Mike

On this Sunday we did a lap of the island Tiengemeten, again! This was a starter for people wanting to try open water for the first time, but we have lapped the island many times in the past. Today was almost windless, about 18° C and cool water. There was also little traffic, the yachts want wind and for the fossil-boats it needs to be warmer, I assume.

There are two main routes to paddle around the island, starting at the ferry on the north of the island and lapping it with a lunch stop at Stad aan ‘t Haringvliet, or starting from the Haringvliet bridge on the east with the same lunch stop. The former is about 19 km, the latter about 25 km. We did the shorter route, and the trip was very pleasant – not too hot and a hazy start which made the horizon appear mystical.

Today’s route in green (19 km), the other route in red (25 km)

This is one face of Tiengemeten. I was expecting it to be a bit boring, as we’d paddled before with zero wind on a warm day and I found it less interesting – straight forward and too hot. That is another face. The prevailing wind is of course from the south-west. We’ve also paddled in the winter with a strong wind from the north, which meant waves all the way and a robust paddle from the lunch spot to the north shore, before heading back to the bridge. That was an invigorating trip, I slept well that night!

Other times we’ve had less wind but rain and overcast weather, also times with many motor boats allowing us to surf in the wakes. One of the best faces of this trip is when there is a strong westerly wind, when we paddle against the wind to a well-earned lunch, then paddle back on the southerly leg, surfing as much as possible on the waves that the wind has blown up for us, we reach abnormal speeds this way!

A different trip, a different face

Another face of Tiengemeten is that you can’t predict exactly what the weather will be, on this trip there was a thunderstorm predicted for the afternoon, but we had no rain at all until we were well on the way home in the cars. As with any open water trip, having a backup plan for surprises in the weather is essential, even if it means just turning around.

A lap of Tiengemeten will continue to be a staple of Kano Club Rotterdam, as it is relatively close, and it’s many faces mean that we can have many trips on the same route. It’s also worth visiting for a day trip to walk or cycle on the island and enjoy the nature, especially the birds.

We’ll be back!