Rondje Flevoland / Markermeer (10-15 juni 2024 – 192 km)

Tekst & foto’s: Mike

Scroll down for English

Dag 1: maandag – Broek in Waterland – Zaandam v.v. – 31 km

Na het spektakel op het Markermeer op zondag werden Erik en ik afgezet op een camping in Broek in Waterland. Maandag hadden we nog wat tijd te doden totdat Iede zich bij ons voegde, dus ritsten we de tenten dicht en peddelden naar het westen, met de bedoeling een rondje Het Twiske te doen. We verlieten het meer De Leek en beseften al snel waarom dit Waterland heet! Overal water, duizenden waterlopen, ook water dat uit de lucht valt!

Helaas konden we Het Twiske niet met de kajaks in, dus slenterden we naar Oostzaan voor een café. Maar het was maandag, alles dicht. Uiteindelijk vonden we een café in Zaandam, nadat we de kajaks bij een sluis hadden achtergelaten en de laatste kilometer hadden gelopen. Op de terugweg gingen we door een schattige zelfbedieningssluis Het Luijendijkje; vonden vervolgens met enige moeite de weg naar huis via alle kanalen. We kregen gezelschap van Iede en wisten de regen enigszins te verslaan door in een koepel op de camping het avondeten te koken.

Dag 2: dinsdag – Broek in Waterland – Lelystad – 38 km

Nu begint de tocht echt; we pakten alles in de kajaks en baanden ons een weg door de kanalen naar Monnickendam. Het is duidelijk dat niet alle sluizen op kajaks gericht zijn, aangezien Iede in de zijne moest staan ​​om hier de bel te bereiken. Met een westenwind van 5 Bft hielden we ons vast aan de kust om naar Volendam te peddelen, waar we genoten van de eerste van vele koffie verkeerd en taart met slagroom.

Vervolgens hebben wij ons mentaal en fysiek voorbereid op de oversteek van het Markermeer. Bij de start werden we begroet door ongeveer 100 aalscholvers, die in een zwerm aan het vissen waren, rondcirkelend en in het water duikend.

Al snel moesten we al onze aandacht besteden aan het rechtop en op koers blijven, aangezien de wind af en toe aanwakkerde tot 6 Bft en de golven van 50-80 cm schuin van achteren kwamen. Surfen was niet echt een optie met een volgeladen kajak en golven schuin van achteren. Na 3 uur en 22 km Markermeer, landden we en probeerden we de camping te bereiken. De eerste hindernis was de Noordersluis in Lelystad, waar we maar liefst 6 meter daalden.

De volgende sluis was onbegaanbaar, en na flink wat gesleep met kajaks van 50 kg kwamen we op de zeer goede camping ’t Oppertje aan.

Dag 3: Woensdag – Lelystad – Zeewolde – 32 km

We besloten om niet door te varen naar Fryslân vanwege de tegenwind als we over het IJsselmeer terug moesten; in plaats daarvan zouden we Flevoland doorkruisen en via de Randmeren terugkeren. Na een paar uur vroeg ik Erik hoe ver het volgende oriëntatiepunt was en toen hij zijn kompas bewoog om de kaart duidelijker te zien, vertelde zijn krachtterm me dat we op de verkeerde weg zaten!

Dus in plaats van naar de jachthaven in Zeewolde te gaan, kwamen we via de achterdeur aan en konden geen gewone kampeerplaats krijgen, dus sliepen we in het bos en het riet. Afgezien van het ontbreken van een warme douche en de overvloed aan slakken overal, hebben we een fijne avond en nacht gehad.

Flevoland is trots op hun vogelleven en daar hebben we zeker veel van gezien en gehoord. Onverwacht hoorden we heel vaak koekoeken, ik zag een zwarte reiger en we zagen diverse roofvogels, ook een kolonie lepelaars en een ijsvogel of twee.

Dag 4: Donderdag – Zeewolde – Huizen – 34 km

De volgende ochtend gingen we de strijd aan om Naarden te bereiken, omdat we eerst om Zeewolde heen moesten, voordat we verder over het Veluwemeer konden peddelen. We stopten nog even in het centrum van Zeewolde voor koffie en appeltaart, voordat we boodschappen gingen doen. Aldus versterkt gingen we op pad, in de hoop Huizen te bereiken, waar we misschien in de jachthaven konden verblijven. Bij de Nijkerkersluis hadden we een lang gesprek met een echtpaar op een jacht, omdat de sluis heel langzaam draaide, zonder reden. Direct na de sluis stopten we voor de lunch in de Zuidwalhaven en vertrokken vervolgens richting Spakenburg. Tegen die tijd waren we goed afgestemd op het in en uit het water krijgen van de volgeladen kajaks, vaak waren de kades en steigers 50-80 cm hoog. Bij het passeren van Spakenburg werden we getrakteerd op een regatta van oude viskotters.

We hadden gehoopt Huizen te bereiken, maar besloten we dat het genoeg was en stopten we bij het eiland Huizerhoef, net na de kruising van de A27 tussen het Eemmeer en het Gooimeer. De camping was primitief, slecht onderhouden en bedekt met onkruid en vogelpoep. Verder was het prima, we hadden een korte duik (geen douches op het eiland), avondeten en dan naar bed.

Dag 5: Vrijdag – Huizen – Uitdam – 35 km

Het plan was om uiterlijk op zondag bij de oorspronkelijke camping – en bij de auto – te zijn. Omdat er sterke wind stond en nog verwacht werd, waren we van plan de lijwaartse kust te omhelzen tot aan een camping aan het Kinselmeer. We bereikten het eilandfort Pampus; de wind van 5 Bft variërend van ZW tot ZO zorgde soms voor uitdagende zeeën. Na nog een koffie met gebak met slagroom zijn we richting het westen vertrokken, maar daar kwamen we niet door de dijkversterking. We moesten steeds verder, naar het NO, waar golven en wind het een uitdaging maakten, vooral toen de anderen besloten een tijdelijk drijvend werkplatform te gebruiken als stop.

filmpje (9 s)

Uiteindelijk kwamen we terecht bij EuroParcs in Uitdam waar Iede de directie wist te overtuigen om ons in de jachthaven te laten overnachten. Met een wasblok en een pizzarestaurant waren we blij en opgelucht, vooral toen we hoorden dat onze oorspronkelijke camping vanwege een overstroming toch niet meer beschikbaar was!

Dag 6: Zaterdag – Uitdam – Broek in Waterland – 22 km

Eindelijk een makkelijkere dag! Nog niet zo ver, vooral hemelsbreed, maar we moesten de golfbreker ten noorden van Marken ronden, met 6 Bft wind en golven tot 1 meter!

Het kostte ons slechts 45 minuten om de vuurtoren Het Paard van Marken te omzeilen, maar het was de hele tijd concentratie. Ik had geen hand vrij om foto’s te maken. De wind en de golven waren vlak achter ons, maar met de beladen boten was surfen een risico, omdat elke golf je probeerde te draaien zodat de volgende golf je vanaf de zijkant kon overspoelen. Ik zweer dat ze in paren werkten! Na het ronden van Het Paard was het een ploeteren langs de strekdam en vervolgens met tegenwind Monnickendam in, naar strandcafé Strandvier (waar we de vorige reis op zondag hadden geluncht), voor koffie enz. Van hieruit was het eenvoudig terug peddelen naar de auto, inladen en terugrijden naar de club.

Het was een geweldige ervaring, zoals Erik het zelf noemt: een week lang “buitenspelen”! Ook een goede training voor de komende evenementen van de zomer.

—————————————————————–

Lap of Flevoland / Markermeer – 10-15 June 2024 – 192 km

Text & photos: Mike

Day 1: Monday – Broek in Waterland – Zaandam v.v. – 31 km

After the spectacle on the Markermeer on Sunday Erik and I were dropped at a camping in Broek in Waterland. On Monday we had some time to kill until Iede joined us, so we zipped the tents up and paddled to the west, intending to do a lap of Het Twiske. We left the lake De Leek and soon realised why this is called Waterland! Water everywhere, thousands of channels, also water falling from the sky!

Unfortunately we were not able to enter Het Twiske with the kayaks, so meandered off to Oostzaan for a café. But it was Monday, all closed. We eventually found a café in Zaandam, after ditching the kayaks at a lock and walking the last kilometre. On the way back we went through a cute, self-service lock Het Luijendijkje; then with some difficulty found our way home through all the channels. We were joined by Iede and managed to beat the rain somewhat by cooking dinner in a dome at the camp site.

Day 2: Tuesday – Broek in Waterland – Lelystad – 38 km

Now the trek begins in earnest; we packed all into the kayaks and made our way through the channels to Monnickendam. It is clear that not all locks are aimed at kayaks, as Iede had to stand in his to reach the bell for one here. With a westerly wind of 5 Bft we clung to the coast to paddle to Volendam, where we enjoyed the first of many koffie verkeerd and cake with whipped cream.

We then prepared ourselves, mentally and physically for the crossing of the Markermeer.
At the start we were greeted by about 100 cormorants, fishing in a flock, circling about and diving into the water.

Soon we had to give all our attention to staying upright and on course, as the wind picked up to 6 Bft at times and the 50-80 cm waves were coming at an angle from behind. Surfing was not much of an option with a fully laden kayak and waves obliquely from behind. After 3 hours and 22 km of Markermeer we made land and attempted to reach the camp site. The first hurdle was the Noordersluis in Lelystad, where we dropped an impressive 6 m.

The next lock was impassible, and after quite some portage with 50 kg kayaks we arrived at the very good camp site, ‘t Oppertje.

Day 3: Wednesday – Lelystad – Zeewolde – 32 km

We decided to not continue into Friesland due to adverse winds when we’d need to return across the IJsselmeer; instead we’d cut across Flevoland and return via the Randmeren. After a few hours I asked Erik how far to the next landmark and when he moved his compass to see the map more clearly, his expletive told me we were in the wrong track!

So instead of getting to the yacht harbour in Zeewolde we came via the back door, and couldn’t get a regular camp site, so bunked out in the woods and reeds. Apart from the lack of a warm shower and the abundance of slugs everywhere, we had a good evening and night.

Flevoland is proud of their bird life and we certainly saw and heard a lot of it. Unexpectedly for me we heard cuckoos very often, I saw a black heron and various birds of prey, also a colony of spoonbills and a kingfisher or two.

Day 4: Thursday – Zeewolde – Huizen – 34 km

Next morning we were going to battle to reach Naarden, as we first had to circle Zeewolde, before paddling further on the Veluwemeer. We stopped in the centre of Zeewolde for koffie and apple pie again, before grocery shopping. Thus fortified we set off, hoping to reach Huizen where we may be able to stay at the yacht harbour. At the Nijkerkersluis we had a long chat with a couple on a yacht, as the lock operated very slowly, without reason. We stopped for lunch at Zuidwal harbour right after the lock, then headed off towards Spakenburg. By this time we were well tuned at getting the fully laden kayaks in and out of the water, often the quays and jetties were 50-80 cm high. Passing Spakenburg we were treated to a regatta of old fishing cutters.

After having hoped to reach Huizen we decided we’d had enough and stopped at the island Huizerhoef, just after the A27 crosses between the Eemmeer and the Gooimeer. The camp site was primitive, badly maintained and covered in weeds and bird droppings. Apart from that it was fine, we had a short dip (no ablutions on the island), dinner then bed.

Day 5: Friday – Huizen – Uitdam – 35 km

The plan was to get to the original camp site – and the car – ultimately by Sunday. With the strong wind running and expected, we planned to hug the leeward coast till a camp site on the Kinselmeer. We got to the island fort of Pampus, the wind at 5 Bft varying from SW to SE making for challenging seas at times. After another coffee and cake with whipped cream we headed towards the west, but couldn’t get through the dike reinforcement there. We had to head ever onwards, to the NE with waves and wind making it challenging, especially when the others decided to use a temporary floating work platform for a stop.

Short film (9s)

We finally ended up at the EuroParcs in Uitdam where Iede managed to convince the management to let us stay in the yacht harbour. With an ablution block and a diner for pizza we were happy and relieved, especially when we heard that our original camp site was no available anyway, due to being flooded!

Day 6: Saturday – Uitdam – Broek in Waterland – 22 km

At last, an easier day! Not so far, especially as the crow flies, but we had to round the breakwater north of Marken, with 6 Bft wind and waves up to 1 m!

It only took us 45 minutes to round the lighthouse Het Paard van Marken, but it was concentration all the way. I had no hand free to take photos. The wind and waves were right behind us, but with the laden boats surfing was a risk, as each wave tried to turn you so the next wave could swamp you from the side. I swear they worked in pairs! After rounding Het Paard it was a slog up the breakwater then a strong pull with headwind into Monnickendam, to beach café Strandvier (where we had had lunch on Sunday during the previous trip), for coffee etc. From here it was a simple paddle back to the car, to load up and drive back to the club.

It was a great experience, as Erik calls it: a week “playing outside”! Also a good training for the upcoming events of the summer.